Wednesday, January 27, 2016

मोक्ष प्राप्ती के लिये कौसल्या कृत श्रीविष्णु स्तोत्र Sri Vishnu Hymn by Kausalya for liberation


मोक्ष प्राप्ती के लिये कौसल्या कृत श्री विष्णु स्तोत्र  Sri Vishnu  Hymn by Kausalya for liberation

। ॐ श्री गणेशाय नमः ।
कौसल्योवाच देवदेव नमस्तेSस्तु शंखचक्रगदाधर । 
परामत्मा अच्युतो अनन्तः पुरूषोत्तमः । 1 ।

वदन्त्य अगोचरं  वाचां बुध्द्यादीनामतीन्द्रियम् ।
 त्वां वेदवादिनः सत्तामात्रं ज्ञानैकविग्रहम् । 2 ।

त्वमेव मायया विश्वं सृजस्यवसि हंसि च । 
सत्वादिगुणसंयुक्तस्तुर्य एवामलः सदा । 3 ।

करोषीव न कर्ता त्वम गच्छसीव न गच्छसि । 
श्रृणोषि न श्रृणोषीव पश्यसीव न पश्यसि । 4 ।

अप्राणो अमनःशुध्दः इत्यदि श्रतिरब्रवीत् । 
समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्नपि न लक्ष्यसे । 5 । 

अज्ञानध्वान्तचित्तानां व्यक्त एव सुमेधसाम् ।
जठरे तव दृश्यन्ते ब्रह्माण्डाः परमाणवः । 6 । 

त्वं ममोदरसम्भूत इति लोकान्विडम्बसे । 
भक्तेषु पारवश्यं ते दृष्ट मेSद्य रघूत्तम । 7 । 

संसारसागरे मग्ना पतिपुत्रधनादिषु । 
भ्रमामि मायया तेSद्य पादमूलमुपागता। 8 ।

देव त्वद्रूपमेतन्मे सदा तिष्ठतु मानसे । 
आवृणोतु न मां माया तव विश्वमोहिनी । 9 । 

उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम् । 
दर्शयस्व महानन्द बालभावं सुकोमलम् । 
ललितालिंगनालापैस्तरिष्याम्युत्कटं तम;। 10 ।

श्रीभगवानुवाच

यद्यदिष्टं तवास्त्य्म्ब तत्तद्भवतु नान्यथा । 11 ।

अहं तु ब्रह्मणा पूर्वं भूमेभारापनुत्तये । 
प्रार्थितो रावणं हन्तु मानुषत्वमुपागतः। 12 । 

त्वया दशरथेनाहं तपसाराधितः पुरा ।
 मत्पुत्रत्वाभिकांक्षिण्या  तथा कृतमनिन्दिते । 13 । 

रूपमेतत्वया दृष्टं प्राक्तनं तपसः फलम्। 
मद्दर्शनं विमोक्षाय कल्पते अन्यदुर्लभम् । 14 । 

संवादामवयोर्यस्तु पठेद्वा शृणुयादपि । 
स याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्मृतिं लभेत् । 15 ।

। श्री अध्यात्मरामायणे बालकाण्डे तृतीय सर्गे कौसल्या विष्णु संवादः ।

। भगवान श्री रामचन्द्रार्पणमस्तु  ।No comments:

Post a Comment