Thursday, March 31, 2016

HANUMAN SAHASRANAMAM हनुमान सहस्रनाम हनुमत सहस्रनाम स्तोत्र

LORD SHRI HANUMAN SAHASRANAMAM


 हनुमान सहस्र नाम ( हनुमत्सहस्रनाम ) स्तोत्रध्यानम्
अतुललितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् ।
सकलगुणनिधानं वानारणामधीशं रघुतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ।


स्तोत्रम्

हनुमान श्रीप्रदो वायुपुत्रो रूद्रो अनघो अजरः ।
अमृत्यु र्वीरवीरश्च ग्रामवासो जनाश्रयः । 1 । 10

धनदो निर्गुणो  अकायो वीरो निधिपति मुनिः ।
पिंगाक्षो वरदो वाग्मी सीताशोकवानशनः । 2 । 20

शिवः सर्वः परो अव्यक्तो व्यक्ताव्यक्तो रसाधरः ।
पिंगकेशा पिंगरोमा श्रुतिगम्यःसनातनः । 3 । 30

अनादि भगवान देवो विश्वहेतु निरामयः ।
आरोग्यकर्ता विश्वेशो विश्वनाथो हरीश्वरः । 4 । 39

 भर्गो रामो रामभक्तः कल्याणप्रकृति स्थिरः ।
विश्वंभरो विश्वमूर्तिविश्वाकारो अथ विश्वपः । 5 । 48

विश्वात्मा विश्वसेव्यो विश्वो विश्वहरो रविः ।
विश्वचेष्टो विश्वगम्यो विश्वध्येयः कलाधरः। 6 । 57

प्लवंगमः कपिश्रेष्ठो ज्येष्ठो वैद्यो वनेचरः ।
बालो वृध्दो युवा तत्वंतत्वगम्यः सखा अजः । 7 । 69

अंजनासुनू अव्यग्रो ग्रामख्यातो धराधरः ।
भूर्भुवःस्वर्महहर्लोको जनलोक स्तपोव्यहः । 8 । 80

सत्य ॐकारगम्यशच प्रणवो व्यापको अमलः ।
शिवधर्माप्रतिष्ठाता रामेष्ठः फाल्गुनप्रियः । 9 । 88

गोष्पदीकृतवारीशः पूर्णकामो धरापतिः ।
रक्षोघ्नः पुण्डरीकाक्षः शरणागतवत्सलः । 10 । 94

जानकीप्राणदाता च रक्षःप्राणापहारकः ।
पूर्णः सत्यः पीतवासा दिवाकरसमप्रभा । 11 । 100

देवेद्यानविहारि च देवताभयभंजनः ।
भक्तोदयो भक्तलब्धो भक्तपालनतत्परः । 12 । 105

द्रोणहर्ता शक्तिनेता शक्तिराक्षसमारक ।
अक्षघ्नो रामदूतश्च शाकिनीजीवहारकः ।13 । 111

बुबुकारहताराति गर्वपर्वतमर्दनः । 
हेतु अहेतुः प्रांशुश्च विश्वभर्ता जगद्गुरुः । 14 । 118

जगन्नेता जगन्नाथो जगदीशो जनेश्वरः ।
जगद्हितो हरिः श्रीशो गरूडस्मयभंजनः । 15 । 126

पार्थध्वजो वायुपुत्रो अमितपुच्छो अमितविक्रमः ।
ब्रह्मपुच्छःपरब्रह्मपुच्छो रामेष्टकारकः । 16 । 133

सुग्रीवादियुतो ज्ञानी वानरो वानरेश्वरः ।
कल्पस्थायि चिरंजीवी तपनश्च सदाशिवः । 17 । 141

सन्नतिः सद्गति भुक्तिमुक्तिदः कीर्तिदायकः ।
कीर्ति कीर्तिप्रदश्चैव समुद्र श्रीपदः शिवः । 18 । 150

भक्तोदयो भक्तगम्यो भक्तभाग्यप्रदायकः ।
उदधिक्रमणो देवः संसारभयनाशनः । 19 । 156

वार्धिबंधनकृद् विश्वजेता विश्वप्रतिष्ठितः ।
लंकारि कालपुरूषो लंकेशगुहभंजनः । 20 । 162

भूतावासो वासुदेवो वसु त्रिभुवनेश्वरः ।
श्रीरामरूपः कृष्णस्तु लंकाप्रसादभंजकः । 21 । 169

कृष्णः कृष्णस्तुतः शान्तः शान्तिदोविश्वपावनः।
विश्वभोक्ता मारघ्नो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः। 22 । 178

उध्वगो लांगुली माली लांगालहतराक्षसः ।
समीरतनुजो वीरो वीरतारो जयप्रदः । 23 । 186

जगन्मंगलदः पुण्यः पुण्यश्रवनकीर्तनः ।
पुण्यकीर्तिः पुण्यगति जगत्पावनपावनः । 24 । 192

देवेशो जितमारो अथ रामभक्तिविधायकः । 
ध्याता ध्येयो लयः साक्षी चेता चैतन्यविग्रहः। 25। 201

ज्ञानदः प्राणदः प्रणोजगत्प्राणः समीरणः ।
बिभीषणप्रियः शूरः पिप्पलाश्रयसिध्दिदः । 26 । 209

सिध्दः सिध्दाश्रयः कालो महोषः कालजान्तकः ।
लंकेशनिधनस्थायी लंकादाहक ईश्वरः । 27 । 218

चन्द्रसुर्याग्निनेत्रश्च कालाग्नि प्रलयान्तकः ।
कलिलः कपिशः पुण्याराशि द्वादशराशिगः । 28 । 225

सर्वाश्रयो अप्रमेयात्मा रेवत्यादिनिवारकः ।
लक्ष्मणप्राणदाता च सीताजीवनहेतुकः । 29 । 230

रामध्येयो ह्रषीकेशो विष्णुभक्तो जटी बली ।
देवारिदर्पहा होता धाता कर्ता जगत्प्रभुः । 30 । 240

नगरग्रामपालश्च शुध्दो बुध्दोनिरत्रपः ।
निरंजनो निर्विकल्पो गुणातीतो भयंकरः । 31 । 248

हनुमांश्च दुराराध्य तपःसाध्यो महेश्वरः ।
जानकीधनशोकोत्थतापहर्ता परात्परः । 32 । 254

वांड्मयः सदसद्रूपः कारणं प्रकृते परः ।
भाग्यदो निर्मलो नेता पुच्छलंकाविदाहकः । 33 । 262

पुच्छबध्दयातुधानो यातुधानरिपुप्रियः ।
छायापहारी भतेशो लोकेशः सद्गतिप्रदः । 34 । 268

प्लवंगमेश्वरः क्रोधः क्रोधसंरक्तलोचनः ।
सौम्यः गुरू काव्यकर्ता भक्तानांवरप्रदः । 35 । 275

भक्तानुकंपी विश्वेशःपुरूहूतः पुरंदरः ।
क्रोधहर्ता तमोहर्ता भक्तभयवरप्रदः । 36 ।  282 

अग्नि विभावसु भास्वान् यमो निऋति एव च ।
वरूणो वायुगतिमान् वायुः कौबेर ईश्वरः । 37 । 292 

रवि चंद्रः कुजः सौम्यो गुरूः काव्यः शनैश्चरः ।
राहु केतु मरूद होता दाता हर्ता समीरजः । 38 । 306

मशकीकृतदेवारि दैत्यारि मधुसूदनः ।
कामः कपि कामपालः कपिलो विश्वजीवनः । 39 । 314

भागीरथीपदाम्भोजः सेतुबन्धविशारदः ।
स्वाहा स्वधा हविः कव्यं हव्यवाहप्रकाशकः । 40 । 321


स्वप्रकाशो महावीरो लघु उर्जितविक्रमः ।
उड्डीनोड्डीनगतिमान् सदगतिः परूषोत्तमः। 41 । 328

जगदात्मा जगद्योनिजगदन्तो अनन्तकः । 
विपाप्मा निष्कलंको महान् महदहंकृतिः । 42 । 336

खं वायु पृथ्वी आपो वन्हि दिक्पाल एव च ।
क्षेत्रज्ञः क्षेत्रहर्ता पल्वलीकृतसागरः । 43 । 345

हिरण्यमयः पुराणश्च खेचरो भूचरो अमरः ।
हिरण्यगर्भः सूत्रात्मा राजराजो विशांपतिः । 44 । 354 

वेदान्तवेद्यो उद्गीतोवेदवेदांगपारगः ।
प्रतिग्रामस्थितिः सद्यः स्फुर्तिदाता गुणाकरः 45। 360

नक्षत्रमाली भूतात्मासुरभि कल्पपादपः ।
चिन्तामणि गुणनिधिः प्रजाधारो अनुत्तमः । 46 । 368

पुण्यश्लोकः पुराराति ज्योतिष्मान शर्वरीपतिः ।
किलकिलारावसंत्रस्तभुतप्रेतपिशाचकः । 47 । 373

ऋणत्रयहरः सूक्ष्मः स्थूलः सर्वगति पुमान् । 
अपस्मारहरः स्मर्ता श्रुतिगाथा स्मृति मनु । 48 । 384

स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारंयतीश्वरः ।
नादरूपः परंब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मपुरातनः । 49 ।  392 

एको अनेको जनः शुक्लः स्वयंज्योति अनाकुलः ।
ज्योतिर्ज्योतिनादिश्च सात्विको राजस तमः।50। 403

तमोहर्ता निरालंबोनिराकारो गुणाकरः ।
गुणाश्रयो गुणमयो बृहत्कर्मा बृहत्यशः । 51 । 411

बृहद्हनु बृहद्पादो बृहन्मूर्धा बृहत्स्वनः।
बृहत्कर्णो बृह्न्नासो बृहत्बाहु बृहत्तनुः । 52 । 419

बृहज्जानुर्बृहत्कार्यो बृहत्पुच्छो बृहत्करः ।
बृहद्गति बृहत्सेव्यो बृहल्लोकफलप्रदा । 53 । 426

बृहच्छक्ति र्बृहद्वांछफलदो बृहदीश्वरः ।
बृहल्लोकानुतो द्रष्टा विद्यादाता जगद्गुरू । 54 । 433

देवाचार्यः सत्यवादी ब्रह्मवादी कलाथरः ।
सप्तपातालगामी च मलयाचलसंश्रयः । 55 । 439

उत्तराशास्थितः श्रीदो दिव्यौषधिवशः खगः ।
शाखामृगः कपीन्द्रो पुराणश्रुतिचंचुरः । 56 । 446

चतुरब्राह्मणो योगी योगगम्यः परावरः ।
अनादिनिधनो व्यासो वैकुण्ठः पृथवीपतिः । 57 । 455

अपारजितो जितारातिःसदानन्दो दयायुतः ।
गोपालो गोपति गोप्ता कलिकालपराशरः । 58 । 463

मनोवेगी सदायोगी संसारभयनाशनः ।
तत्वादाताथ तत्वज्ञ तत्वं तत्वप्रकाशकः । 59 । 470

शुध्दो बुध्दो नित्यमुक्तोभक्तराजो जयद्रथः ।
प्रलयो अमितमायश्च मायातीतो विमत्सरः । 60 । 479

मायाभर्जितरक्षाश्च मायनिर्मितविष्टपः ।
मायश्रयश्च निर्लेपो मायानिर्वर्तकः सुखम् । 61 । 485

सुखी सुखप्रदो नगो महेशकृतसंस्तवः ।
महेश्वरः सत्यसंधः सरभः कलिपावनः । 62 ।493 

सहस्रकंधरबलविध्वंसनविचक्षणः ।
सहस्रबाहु सहजो द्विबाहु द्विभुजो अमरः । 63 । 499

चतुर्भुजो दशभुजो हयग्रीवः खगाननः ।
कपिवक्त्रः कपिपति नरसिंहो महद्युतिः । 64 ।507

भीषणो भावगो वन्द्यो  वराहो वायुरुपधृक् ।
लक्ष्मणप्राणदाता च पराजितदशाननः । 65 । 514

पारिजातनिवासी च वटुर्वचनकोविदः ।
सुरसास्यविनिर्मुक्तः सिंहिकाप्रणाहारकः । 66 । 519


लंकालंकारविध्वंसी वृषदंशकरुपधृक् ।
रात्रिसंचारकुशलो रात्रिंचरगृहाग्निदः । 67 । 523

किंकरान्तकरो जंबुमालिहंतो उग्ररूपधृक् ।
आकाशचारिहरिगो मेघनादरणोत्सुकः । 68 । 529

मेघगंभीरनिनदो महारावणकुलांतकः।
कालनेमिप्राणहारीमकरीशापमोक्षदः । 69 । 533

रसो रसज्ञः सम्मानो रूपं चक्षुः श्रुर्तिवचः।
घ्राणो गंधः स्पर्शनं स्पर्शो अहंकारमानगः । 70 । 545

नितिनेतीतिगम्यश्च वैकुण्ठभजनप्रियः ।
गिरीशो गिरिजाकांतो दुर्वासा कवि अंगिरा । 71 । 552

भृगु वसिष्ठ च्यवनो नारद तुंबरो अमलः ।
विश्वक्षेत्रो विश्वबीजो विश्वनेत्रश्च विश्वपः । 72 । 562

याजको यजमानश्च पावकः पितरस्तथा ।
श्रध्दा बुध्दिः क्षमा तंद्रा मंत्रो मंत्रयिता स्वरः । 73 । 573

राजेन्द्रो भूपती रूण्डमाली संसारसारथिः ।
नित्य संपूर्णकामश्च भक्तकामदुह उत्तमः । 74 । 580

गणपः केशवो भ्राता पिता माता च मारूतिः ।
सहस्रमूर्ध्दा अनेकास्यः सहस्राक्ष सहस्रपाद । 75 । 590

कामजित कामदहनः कामः कामफलप्रदः।
मुद्रापहारी रक्षोघ्नः क्षितिभारहरो बलः । 76 । 598

नखदंष्ट्रायुधो विष्णुभक्ताभयवरप्रदा ।
दर्पहा दर्पदो दंष्ट्राशतमूर्ति अमूर्तिमान् । 77 । 605

महानिधि महाभागो महाभर्गो  महर्ध्दिदा ।
महाकारो महायोगी महातेजा महाद्युतिः । 78 । 613

महासनो महानादो महामंत्रो महामतिः ।
महागमो महादारो महादेवात्मको विभुः । 79 । 621

रौद्रकर्मा क्रुरकर्मा  रत्ननाभः कृतागमः ।
अंभोधिलंघनः सिंहः सत्यधर्मप्रमोदनः । 80 । 628

जितामित्रो जयः सोमो विजयो वायुनंदनः ।
जीवदाता सहस्रांशु मुकुन्दो भूरिदक्षिणः । 81 । 637

सिध्दार्थः सिध्दिदः सिध्दसंकल्प सिध्दिहेतुकः ।
सप्तपातालचरणः सप्तर्षिगणवंदितः  । 82 । 643

सप्ताब्धिलंघनो वीरः सप्तद्वीपोरूमंडलः ।
सप्तांगराज्यसुखदः सप्तमातृनिषेवितः । 83 । 648

सप्तस्वर्लोकमुकुटः सप्तहोता स्वराश्रयः ।
सप्तछन्दोनिधिः सप्तच्छन्दः सप्तजनाश्रयः।84। 654

सप्तसामोपगीतश्च सप्तपातालसंश्रयः ।
मेधादः कीर्तिदः शोकहारी दौर्भाग्यनाशनः । 85 । 660

सर्वरक्षाकरो गर्भदोषहा पुत्रपौत्रदः ।
प्रतिवादिमुखस्तंभो रूष्टचित्तप्रसादनः । 86 । 665

पराभिचारशमनो दुःखहा बन्धमोक्षदः ।
नवद्वारपुराधारो नवद्वारनिकेतनः । 87 । 670

नरनारायणस्तुत्यो नवनाथमहेश्वरः ।
मेखली कवची खड्गी भ्राजिष्णु जिष्णुसारथिः।88। 677

बहुयोजनविस्तीर्णपुच्छः पुच्छहतासुरः ।
दुष्टग्रहनिहन्ता पिशाचग्रहघातकः । 89 । 681

बालग्रहविनाशी धर्मनेता कृपाकरः ।
उग्रकृत्य उग्रवेग उग्रनेत्रः शतक्रतुः । 90 । 688

शतमन्युनतः स्तुत्यः स्तुति स्तोता महाबलः ।
समग्रगुणशाली व्यग्रो रक्षोविनाशकः । 91 ।696

रक्षो अग्निदाहो ब्रह्मेशः श्रीधरो भक्तवत्सलः ।
मेघनादो मेघरूपो मेघवृष्टिनिवारकः । 92 । 703

मेघजीवनहेतुश्च मेघश्यामः परात्मकः ।
समीरतनयो योध्दानृत्यविद्याविशारदः । 93 ।709

अमोघो अमोघदृश्ष्टीश्च इष्टदो अरिष्टनाशनः ।
अर्थो अनर्थापहारी समर्थो रामसेवकः । 94 । 717 

अर्थिवंद्यो असुरारातिः पुण्डरीकाक्ष आत्मभूः ।
संकर्षणो विशुध्दात्मा विद्याराशिः सुरेश्वरः।95। 725

अचलोउध्दारको नित्यः सदेतुकृद्  रामसारथिः ।
आनंदः परमानंदो मत्स्यः कूर्मो निराश्रयः । 96 । 734

वाराहो नारसिंहश्च वामनो जमदग्निजः ।
रामः कृष्णः शिवो बुध्दः कल्की रामाश्रयो हरिः97। 745

नंदी भृंगी चंडी गणेशो गणसेवितः ।
कर्माध्यक्षः सुराध्यक्षो विश्रामो जगतिपतिः । 98 । 754

जगन्नाथः कपीशश्च सर्वावासः सदाश्रयः ।
सुग्रीवादिस्तुतो दान्तः सर्वकर्मा प्लवंगमः । 99 । 762

नखदारितरक्षाश्च नखयुध्दविशारदः ।
कुशलः सुधनः शेषो वासुकी तक्षक स्तथा । 100 । 769

स्वर्णवर्णो बलाढ्यश्च पुरूजेताघनाशनः ।
कैवल्यरूपः कैवल्यो गरूडः पन्नगोरगः । 101 ।777


किलकिलरावहताराति गर्वपर्वतभेदनः ।
वज्रांगो वज्रदंष्ट्रबक्तवज्रनिवारकः । 102 । 782

नखायुधो मणिग्रीवे ज्वालमालि भास्करः।
प्रौढप्रतापस्तपनो भक्ततापनिवारकः । 103 । 789

शरणं जीवनं भोक्ता नानचेष्टो अचंचलः ।
स्वस्तिमान स्वस्तिदो दुःखशातनः पवनात्मजः798

पावनः पवनः कांतो भक्तागःसहनो बली ।
मेघनादरिपु मेघनादसंहदराक्षसः । 105 । 805

क्षरो अक्षरो विनीतात्मा वानरेशः सतां गतिः । 
श्रीकंठः शितिकंठश्चसहायः सहनायकः । 106। 814

अस्थूल अनणु भर्गो दिव्यः संसृतिनाशनः ।
अध्यात्मविद्यासार अध्यात्मकुशलः सुधीः।107। 822

अकल्मषःसत्यहेतु सत्यदः सत्यगोचरः ।
सत्यगर्भ सत्यरूपसत्य सत्यपरतक्रमः । 108। 830

अंजनाप्राणलिंगश्च वायुवंशोद्भवः शुभः ।
भद्ररूपो रूद्ररूपः सुरूप चित्ररूपधृक् । 109 । 837 

मैनाकवंदितः सूक्ष्मदर्शनो विजयो जयः।
क्रान्तिदिग्मंडलो रूद्रः प्रकटीकृतविक्रमः । 110 । 844

कंबुकंठः प्रसन्नात्मा ह्रस्वनासो वृकोदरः ।
लम्बौष्ठः कुण्डली चित्रमाली योगविदांवरः। 111 । 852

विपश्चित कवि आनंदविग्रहो अनल्पशासनः ।
फाल्गुनीसुनुअव्यग्रो योगात्मा योगतत्परः । 112 । 860

योगविद योगकर्ता योगयोनि दिगंबरः ।
अकारादिहकारांतवर्णनिर्मितविग्रहः । 113 । 865

उलूखलमुखः सिध्दसंस्तुतः प्रमथेश्वरः ।
श्लिष्टजंघः श्लिष्टजानु श्लिष्टपाणि शिखाधरः। 872

सुशर्मा अमितशर्मा नारायणपरायणः ।
जिष्णु भविष्णु रोचिष्णू ग्रसिष्णु स्थाणु । 115 । 880

हरिरूद्रानुसेको अथ कंपनो भूमीकंपनः ।
गुणप्रवाह सूत्रात्मा वीतरागस्तुतिप्रियः । 116 । 886

नागकन्याभयध्वंसी रूक्मवर्ण कपालभृत् ।
अनाकुलो भवोपायोअनपायो वेदपारगः । 117 । 893

अक्षरः पुरूषो लोकनाथ ऋक्षप्रभुदृढः।
अष्टांगयोगफलभुक् सत्यसंधः पुरूष्टुत । 118 । 901

स्मशानस्थाननिलया प्रेतविद्रावणक्षमः ।
पंचाक्षरपरः पंचमातृका रंजनध्वजः । 119 । 906

योगिनीवृन्दवंन्द्यशत्श्रीःरुघ्नो अनन्तविक्रमः।

 ब्रह्मचारी इंद्रियरिपुर्धृदण्डो दशात्मकः । 120 । 909

अप्रपंचः सदाचारःशूरसेनाविदारकः ।
वृध्दः प्रमोदः आनंदःसप्तद्वीपपतिंधरः । 121। 920

नवद्वारपुराधारः प्रत्यग्रःसामगायकः ।
षट्चक्रधाम स्वर्लोकाभयकृन्मानदो मदः । 122 । 927

सर्ववश्यकरः शक्ति अनंतो अनंतमंगलः ।
अष्टमूर्ति नयोपेतो विरूपः सुरसुन्दरः । 123 । 935

धूमकेतु महाकेतुःसत्यकेतु महारथः ।
नंदिप्रियः स्वतंत्रश्च मेखली डमरूप्रियः । 124 । 943

लौहांगःसर्वविध्वन्वी खण्डलः शर्वः ईश्वरः ।
फलभुग् फलहस्तश्चसर्वकर्मफलप्रदः 124 । 952 

धर्माध्यक्षो धर्मपालो धर्मो धर्मप्रदो अर्थदः ।
पंचविशंतितत्वज्ञस्तारको ब्रह्मतत्परः । 125 । 960

त्रिमार्गवसतिभीमः सर्वदुःखनिबर्हणः ।
उर्जस्वान निष्कलः शूली मौलिर्गर्जन्निशाचरः। 968

रक्तांबरधरो रक्तो रक्तमाल्योविभूषणः ।
वनमालि शुभांग श्वेतः श्वेतांबरो युवा । 128 । 977

जयो अजयपरीवारः सहस्रवदनः कपिः ।
शाकिनीडाकिनीयक्षरक्षोभूतप्रभंजकः । 129 । 982

सद्योजातः कामगति ज्ञानमूर्ति यशस्करः ।
शंभुतेजा सर्वभौमो विष्णुभक्तः प्लवंगमः ।130। 990

चतुर्नवतिमंत्रज्ञः पौलत्स्यबलदर्पहा ।
सर्वलक्ष्मीप्रदः श्रीमानंगदप्रियः ईडितः । 131 । 996

स्मृतिबीजं सुरेशानः संसारभयनाशनः ।
उत्तमः श्रीपरिवारः श्रितो रूद्रश्च कामधुक्। 132 । 1004

इति श्री मंत्रमहार्णवे पूर्वखण्डे नवमतरंगे श्रीरामकृतं श्रीहनुमतसहस्रनाम सम्पूर्णम् ।
। भगवान श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु । 


ईश्वर और धर्मपर आधारित

कृपया निम्नलिखीत लिंक्स देखिये -  

http://maiism.blogspot.in/2016/01/names-1-to-500-of-ten-thousands-names.html

http://universalreligionmaiism.blogspot.in/